Personal data protection policy


O správě Vašich osobních údajů.

Personal data protection policy


O správě Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů Klientů je Creditas Services s.r.o., IČ 093 72 881, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 335327 (dále jen „Společnost“).

Společnost vnímá, že ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je jejich základním právem. V návaznosti na uvedené Společnost přijala a důsledně dodržuje opatření k ochraně Vašich osobních údajů tak, aby tyto sloužily pouze k účelu, pro který jste je Společnosti poskytli. Dbá na to, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto Vašim osobním údajům a aby nedošlo k jejich ztrátě a nebyly jakkoli zneužity.

Společnost Vás tímto dokumentem informuje o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo Vaše osobní údaje zpracovává, komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a zda v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází k jejich automatizovaném zpracování včetně profilování. Tento dokument také naleznete na webových stránkách https://www.creditasre.cz/osobni-udaje.

Abyste se v tomto dokumentu lépe orientovali a byl Vám klientsky příjemný, dovolujeme si Vám vysvětlit některé pojmy, které se v tomto dokumentu vyskytují a které nejsou termíny, se kterými se setkáváte v běžném životě:

Osobní údaj – jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý znak, např. jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, IP adresa nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, např. telefonní číslo, e-mailová adresa, věk, osobní stav, fotografie.

Správce – je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů – se rozumí operace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů; jedná se o shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení, omezení, výmaz nebo zničení.

Profilování – se rozumí forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití ke zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, např. profilováním některých osobních údajů si správce může udělat obrázek o Vaší ekonomické situaci apod.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – je subjekt s odbornými znalostmi, který má za úkol monitorovat soulad zpracování osobních údajů v souladu s legislativou, provádět interní audity nad ochranou osobních údajů, provádět školení pracovníků, kteří pracují s osobními údaji a celkově řídit agendu správy a zpracování osobních údajů.

Právní základ k nakládání s osobními údaji

Právní základ pro ochranu Vašich osobních údajů je dán nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které s účinností od 25. 5. 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je známe také pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation) – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, tedy je přímo závazné i pro Českou republiku.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost. Společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť její charakter a činnosti, co by správce Vašich osobních údajů, nenaplňuje znaky definované Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Účely zpracování
osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů souvisí s předmětem činnosti Společnosti tj. s poskytnutím nájemního bydlení. Vaše osobní údaje Společnost zpracovává zejména pro účely uzavření a správy smlouvy, na základě které dochází k pronájmu nemovitosti. V případech, kdy Společnost neprovádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluvní nebo zákonné povinnosti Společnosti, vyžaduje se zpracováním osobních údajů Váš souhlas. Jedná se o zpracování osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, kdy Vás Společnost informuje o produktech nabízených Společností. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze ho snadno odvolat písemně na korespondenční adrese Společnosti, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

  • všechna jména a příjmení,
  • rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo předěleno,
  • adresu trvalého bydliště případě, případně kontaktní adresu,
  • druh a číslo průkazu totožnosti,
  • bankovní spojení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • případně další osobní údaje uvedené v rámci Vašeho souhlasu.

U fyzické osoby podnikatele Společnost zpracovává též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání, identifikační číslo.

Zdroje a doba uložení osobních údajů

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, klientů, a to v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy. Osobní údaje od Vás získáváme rovněž v průběhu trvání smlouvy a to v případě, že se Vámi poskytnuté osobní údaje změnily a Vy plníte ve vztahu ke Společnosti informační povinnost.

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech závazných pro Společnost, např. v zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být bez Vašeho souhlasu zpřístupněny: na písemné vyžádání veřejným orgánům, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, správním orgánům apod., a to pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Společnosti, které jsou pověřeny k plnění smluvních a zákonných povinností Společnosti, to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů, Dalším subjektům mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty výhradně s Vaším výslovným souhlasem.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Máte právo se kdykoli obrátit na Společnost a žádat potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů. Vedle tohoto práva máte také právo na opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Za určitých okolností máte také právo být zapomenut nebo také, jinak řečeno, máte právo na výmaz Vašich osobních údajů a to např. v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro jaký byly původně zpracovávány, nebo byly zpracovávány protiprávně, nebo pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu a tento byl odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání. Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit např. v případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz a na místo toho žádáte o omezení jejich použití, nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány automatizovanými prostředky, máte právo na jejich přenositelnost. Toto právo spočívá v tom, že můžete po Společnosti žádat kopie svých osobních údajů v běžném elektronickém formátu. Smyslem je umožnit snadný přenos Vašich osobních údajů za účelem jejich opětovného využití pro vlastní potřebu nebo pro vlastní účely v jiných službách.

V případě, že nedostanete možnost uplatnit některé ze svých výše uvedených práv, máte právo vnést námitku. Shora uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese sídla Společnosti tj. Creditas Services s.r.o., IČ 093 72 881, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Na žádosti musí být Váš podpis úředně ověřen. Vaše práva můžete rovněž uplatnit osobně u kteréhokoli pracovníka Společnosti.

V případě, že Společnost poruší svoje povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Profilování a automatizované rozhodování při zpracování Vašich osobních údajů

Společnost v rámci svých procesů nevyužívá automatizované informační systémy a profilování, tudíž nedochází k vyhodnocování jakýchkoli Vašich osobních aspektů.